Formularz zamówienia

Laboratorium pomiarowe MERA Sp. z o.o.

Nasza firma posiada własne nieakredytowane laboratorium pomiarowe, które świadczy usługi wzorcowania następujących urządzeń:

 • termometry elektroniczne i rejestratory temperatury
 • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury powietrza
 • pirometry

Posiadana przez nas aparatura laboratoryjna oraz okresowo walidowane wzorce pomiarowe pozwalają na wiarygodne sprawdzenie wyżej wymienionych urządzeń w następujących przedziałach:

 • termometry i rejestratory temperatury: -25 ... +100°C
 • higrometry i rejestratory wilgotności i temperatury (dla temperatur z zakresu +15 ... +60°C): 30 ... 70%RH
 • pirometry : +25 ... +350°C

Nasza firma prowadzi również wzorcowanie urządzeń w jednostkach posiadających akredytację PCA (dodatkowo anemometrów, luksomierzy, tachometrów i stacji meteorologicznych).

Uwaga! Jeżeli są Państwo zainteresowani wzorcowaniem deszczomierzy, to prosimy o kontakt z naszym Laboratorium pomiarowym.

Wzorcowanie przyrządów pomiarowych

Informacje ogólne

Aby wskazania przyrządów pomiarowych można było uznać za wiarygodne, powinny one być okresowo poddawane kontroli która może mieć różną formę. W przypadku aparatury używanej w HACCP stosuje się porównanie wskazań badanego przyrządu ze wskazaniami przyrządu wzorcowego.

Wzorcowanie wykonywane jest w laboratorium, gdzie wytwarzane są sztucznie warunki zbliżone do tych, w jakich przyrząd będzie używany.

Punkty pomiarowe wzorcowania powinny być wybrane zgodnie z warunkami rzeczywistej pracy przyrządu. Jeśli np. wzorcowanie dotyczy termometru do sprawdzania temperatury w zamrażarce, gdzie temperatura nie powinna być wyższa niż -18°C, to jednym z punktów wzorcowania powinna być właśnie ta temperatura.

Na podstawie badań przyrządu wydawane jest świadectwo wzorcowania, w którym umieszcza się wyniki badań. Wyniki podaje się jako odchylenia wskazań badanego przyrządu od wskazań przyrządu wzorcowego w wybranych punktach pomiarowych.

Wynik wzorcowania przyrządu uznaje się za prawidłowy, jeżeli błędy pomiaru nie przekraczają wartości podanych w specyfikacji technicznej.

Przepisy nie określają, jak często należy przyrządy poddawać wzorcowaniu. W praktyce przyjęło się, że wystarczające jest odnawianie wzorcowania w okresach rocznych. Wzorcowanie należy jednak przeprowadzać za każdym razem, jeśli pojawią się wątpliwości co do wiarygodności wskazań przyrządu.

Czym jest wzorcowanie?

Wzorcowanie inaczej kalibracja to proces mający na celu sprawdzenie poprawności wskazań przyrządu. Polega on na wyznaczeniu w ustalonych warunkach błędu wskazania przyrządu wzorcowanego wraz z uwzględnieniem niepewności pomiaru.

Na podstawie przeprowadzonych badań przyrządu wydawane jest świadectwo wzorcowania, które stanowi dokument potwierdzający, że przyrząd spełnia określone wymagania.

Kiedy należy wzorcować przyrządy?

Ogólnie rzecz biorąc wzorcowanie powinno być przeprowadzane wszędzie tam, gdzie wykonywane pomiary mają wpływ na życie i zdrowie człowieka. W związku z tym wzorcowane powinny być przyrządy przeznaczone do:

 • kontroli i monitorowania parametrów w lodówkach, zamrażarkach, cieplarkach, suszarkach, autoklawach, sterylizatorach, piecach, komorach klimatycznych,
 • kontroli procesów w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym,
 • monitorowania temperatury i wilgotności w chłodniach, mroźniach, magazynach do przechowywania leków i żywności.

Ponadto konieczność wzorcowania przyrządów określają niektóre normy np. ISO 9001 oraz systemy takie jak:

 • HACCP (ang. Hazard Analysis and Critical Control Points) - System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli.
 • GMP – (ang. Good Manufacturing Practice) - Dobra Praktyka Wytwarzania
 • GHP – (ang. Good Hygienic Practice) - Dobra Praktyka Higieniczna

Do systemów tych odnoszą się akty prawne i normy:

 • Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (Dz. Urz. UE L 384 z 29.12.2006, str. 75 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1.10.2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2008 nr 184 poz. 1143, z późn. zm.)
 • norma ISO 22716 (zawierająca GMP powołane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z dnia 30.11.2009r. dotyczące produktów kosmetycznych.

 

Przykładowe świadectwa wzorcowania z laboratorium bez akredytacji (temperatura)
Przykładowe świadectwa wzorcowania z laboratorium z akredytacją PCA (temperatura)
Świadectwo wzorcowania termometru
Świadectwo wzorcowania termometru z laboratorium bez akredytacji PCA
Świadectwo wzorcowania termometru
Świadectwo wzorcowania termometru z laboratorium bez akredytacji PCA
Świadectwo wzorcowania termometru
Świadectwo wzorcowania termometru z laboratorium z akredytacją PCA
Świadectwo wzorcowania termometru
Świadectwo wzorcowania termometru z laboratorium z akredytacją PCA